Smanjena stopa za zdravstveno osiguranje!

Od 1. januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim se stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% smanjuje se na 10.2%.
Na dohotke od ličnih primanja koji su ostvareni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se odredbe zakona koji je bio na snazi poslednjeg dana u mjesecu za koji se isplaćuje dohodak od ličnih primanja.